Shokunin Videos

Eifu Kawamata (yuiokesi)

Akira Iwasaki (hyougukyouji)

Koto Miyata (metal craft creator)

Hiroko Ikegami (japan painter)

Tsuyoshi Isogai (bekko creator)

Takayuki Yoyama (suzusi)

Masaaki Nakano (tombodama creator)

Yasuaki Narusawa (sengeisi)